Investeringen

Effect van lopende investeringen begroting 2023

In deze tweede bestuursrapportage rapporteert de gemeente over de financiële effecten van de te verwachten afwijkingen op de investeringskredieten.  

  • Een onderwijshuisvestingsproject loopt vertraging op. De geplande versnelde afschrijving schuift door naar 2025-2026. Dit effect is in de begroting 2024 opgenomen. In 2023 levert deze correctie een voordeel op van € 153.000;
  • In 2023 zijn er nog diverse kleine afwijkingen van in totaal € 23.000 nadeel die nog niet gemeld waren;
  • Verder doet de gemeente voorstellen voor nieuwe kredieten en het aanpassen van een aantal kredieten. Het meerjareneffect van deze mutaties leidt tot een structureel nadeel van € 10.000 euro. .


Bovenstaande effecten op de kapitaallasten zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Toelichting op de financiële afwijkingen investeringskredieten

Hieronder volgt de toelichting op de nieuwe investeringskredieten en de afwijkingen op de lopende investeringen in 2023.

Nieuwe investeringskredieten

Overname opstal Het Rode Kruis +€28.300 (lasten)
Het Rode Kruis, afdeling Driebergen, heeft sinds 1979 een terrein aan de Dennenhorst 22a in Driebergen in erfpacht van de gemeente. Op dit terrein heeft het Rode Kruis een gebouw en twee garageboxen gerealiseerd. Het Rode Kruis wil niet langer panden zelf in eigendom hebben en heeft daarom de erfpachtakte opgezegd. De akte bepaalt dat in geval van beëindiging van de erfpacht de opstallen op het terrein tegen taxatieprijs worden overgenomen. De gemeente heeft een taxatie laten uitvoeren, die uitkomt op € 28.300. Voorgesteld wordt om de afschrijftermijn van dit gebouw op 10 jaar te hanteren.

Aanpassing investeringsbedragen

Renovatie Brandweerkazerne Driebergen: +€134.000 (lasten)
De Brandweerkazerne in Driebergen aan de Bosstraat 3 is een renovatieproject. Tijdens de uitvoering is een aantal verborgen, bouwtechnische zaken aan het licht gekomen, die vooraf niet te voorzien waren, maar wel uitgevoerd moesten worden. Dit heeft geleid tot meerwerk en een tekort op het krediet van € 134.000. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met €134.000 en de bijbehorende extra kapitaallasten te verwerken in de begroting.

Sporthal Steinheim- installaties: +€205.000 (lasten)
De extra investeringslasten zijn voor het volledig aardgasvrij maken van sporthal Steinheim.
De gemeente doet dit om het goede voorbeeld te geven, dat gebouwen aardgasvrij en duurzaam gemaakt kunnen worden. Ook draagt het bij aan de doelstellingen in de Routekaart Samen Duurzaam Doen, waarin de gemeente de CO2 uitstoot van het gemeentelijk vastgoed in 2030 met 55% willen verminderen en zo snel mogelijk aardgasvrij wil worden. Ook geeft dit invulling aan de motie 11b ‘Terugdringen energiekosten gemeentelijke organisatie’. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de reserve verduurzaming vastgoed (revolving fund).

Ledverlichting Gemeentekantoor: +€10.000 (lasten) en ledverlichting Cultuurhuis Pléiade: +€67.000 (lasten)
De ledverlichting van Cultuurhuis Pléiade en het gemeentekantoor is duurder geworden, omdat sommige armaturen moesten worden omgebouwd om te kunnen voldoen aan de wettelijke

eisen. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de reserve verduurzaming vastgoed (revolving fund).

Beveiligingscamera’s Cultuurhuis Pléiade/gemeentekantoor: +€19.000 (lasten)
Naast de geplande vervanging van de verouderde camera’s, moesten ook nog andere beveiligingscamera’s worden vervangen.

Verbouwing huisvesting dorpsteam Driebergen: +€20.000 (lasten)
Voor het dorpsteam in Driebergen zijn met ingang van november 2019 ruimtes gehuurd aan de Hoofdstraat 164. Vanaf de ingebruikname zijn er problemen met geluid, een hoge temperatuur bij mooi weer en onvoldoende ventilatie in de spreekkamers. De geluidsproblemen zijn eind vorig jaar / begin dit jaar naar tevredenheid aangepakt binnen beschikbaar gesteld krediet. Voor het verhelpen van de knelpunten hoge temperatuur en ventilatie is er een extra budget nodig van 20.000 euro.

Budget neutrale aanpassingen

Vervanging tractor: -€35.000 (lasten en Aanschaf onkruidmachine: +€35.000 (lasten)
Het uitstellen van de aanschaf van de tractor is verantwoord, omdat er technisch nog geen reden is om dit product in dit lopende jaar te vervangen. De duurzame onkruidmachine is naar voren gehaald, omdat de gemeente deze nu in wil zetten op het onkruidvrij houden van de kunstgrasvelden van ingroei van onkruiden. Dit wordt nu handmatig uitgevoerd. Om deze fysieke inspanning nu al fors af te laten nemen is deze machine naar voren gehaald.

Afvoer Hemelwater: +€15.000 (lasten) en +€15.000 (baten)
De gemeente heeft subsidie van € 15.000 ontvangen van de Provincie Utrecht om een klimaatmaatregel uit te voeren.

Uitbreiding fietsenstalling Maarn: +€24.000 (lasten) en +€24.000 (baten)
Van de provincie Utrecht heeft de gemeente een subsidie van € 24.000 ontvangen voor de uitbreiding van de fietsenstalling in Maarn.

Vervallen investeringen

Natuurgraven begraafplaats Doorn voorbereiding: -€28.625 (lasten)
Het voorbereidingskrediet van € 28.625 t.b.v. onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden natuurgraven begraafplaats Doorn is gebruikt voor een haalbaarheidsstudie. Hierin is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de begraafplaats uit te breiden in het aangrenzende bosperceel en op de huidige begraafplaats. Uitbreiding in het aangrenzende bosperceel blijkt vanwege diverse belemmeringen in onder andere wet- en regelgeving niet mogelijk. Dit betekent dat een vervolginvestering ook niet nodig is en niet zal worden aangevraagd. De gemaakte kosten worden ten laste gebracht van de exploitatie.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23