Verwachte afwijkingen

01. Bestuurlijke zaken

Beleidsmatige afwijkingen

Tweede Kamerverkiezingen
Op woensdag 22 november 2023 zijn de verkiezingen van de Tweede Kamer. De kosten voor de verkiezingen zijn niet vooraf begroot omdat de verkiezingen eerder plaatsvinden dan verwacht. De te maken kosten komen ten laste van 2023. Het budget wordt verhoogd ten opzichte van eerdere verkiezingen naar € 125.000,-. De kosten zijn hoger omdat er op verzoek van de Raad bij de komende verkiezingen meer stembureaus zullen zijn dan bij eerdere verkiezingen. De hogere kosten komen door de huur van extra ruimtes, meer stembureauleden, meer tellers en het aanschaffen van extra voorzieningen voor de inrichting van de stembureaus. Tot slot hebben ook de hogere prijzen van bijvoorbeeld de post invloed op de verhoging van het budget.    

Uitvoeringsprogramma

Werken met scenario’s / de A5-A4-A3 methode
Om de bestuurlijke waarden vorm en inhoud te geven, wordt op verschillende onderwerpen gewerkt met scenario’s en/of de A5-A4-A3 methode. Om zo de raad beter en eerder te betrekken bij de te nemen besluiten. In 2023 is dit al bij verschillende onderwerpen gebeurd, zoals bij de Cultuurnota, de prijsprikkel afval, een bijeenkomst over participatie bij externe initiatieven, het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en het gesprek over echtscheidingsproblematiek. We gaan deze werkwijze evalueren en de aanpak met A5-A4-A3 en denken in scenario’s uitwerken in een handreiking (actiepunt 1.2).

Formatie bij communicatie

In het Uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen is bij actiepunt 1.3 geld gereserveerd voor extra capaciteit voor communicatie en participatie. Voor de zomer stonden vijf vacatures online om nieuwe collega’s aan te trekken. Dit zijn zowel bestaande vacatures als nieuwe die met deze extra middelen worden gedekt. Het is gelukt om twee nieuwe collega’s te werven. Die zijn inmiddels begonnen. Voor drie functies is het helaas nog niet gelukt. Deze werving loopt nog steeds.

Participatiebeleid
Om het betrekken van de inwoners te versterken wordt verder gewerkt aan de aanscherping van het participatiebeleid. Zowel voor gemeentelijke plannen als voor externe initiatiefnemers met oog op de Omgevingswet. In juni is er een avond met de raad georganiseerd over de participatie bij de Omgevingswet en in het laatste kwartaal volgt een avond over participatie bij gemeentelijke initiatieven. In 2024 volgt dan de vernieuwde aanpak participatie (actiepunt 1.3).

Lidmaatschap M50 middelgrote gemeenten
Recent zijn we als gemeente lid geworden van de M50. De M50 is een netwerk van middelgrote gemeenten die samenwerken  op het gebied van kennisdeling en belangenbehartiging. Hiermee wordt het belang van de gemeente vertegenwoordigd op regionaal en nationaal niveau. Het doel van dit lidmaatschap is het bereiken van beteren financiële verhoudingen door een impactvolle financiële lobby. Het lidmaatschap van de M50 sluit aan bij actiepunt 2a.1 in het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! Hiermee is dit actiepunt uit het uitvoeringsprogramma ingeregeld.  

Financiële afwijkingen

( bedragen x €1.000)

Mutaties exploitatie         

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Publieke dienstverlening

 198

323

125

N

I

College

1.063

1063

0

-

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mutaties reserves en voorzieningen*

Afwijking

N/V

I/S

Voorziening wachtgeldverplichting

123

V

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Publieke dienstverlening € 125.000 (N) (I)
Voor de voorbereiding van de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023 wordt een incidenteel budget geraamd. Dit is het gevolg van de val van het Kabinet eerder dit jaar.

Verplichting wachtgeld (Budgetneutraal) (I)
Er wordt door voormalige wethouders nagenoeg geen gebruik gemaakt van de wachtgeldregeling en dit leidt tot een budgetneutrale wijziging van € 123.000 omdat hiervoor een voorziening is gevormd.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23