Verwachte afwijkingen

03. Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Sanering drugslaboratorium Overberg
Eind oktober informeerde de provincie de gemeente dat zij een aanvullende toekenningsbeschikking  heeft ontvangen van het Rijk voor de kosten van sanering drugslaboratorium Overberg. Deze toekenning is het resultaat op de aanvullende aanvraag voor een specifieke uitkering. In de jaarrekening zal mede op basis van deze aanvullende toekenningsbeschikking inzicht gegeven worden in de financiële positie van de sanering in relatie tot de hoogte van de eerder gevormde voorziening saneringskosten drugslab.

Uitvoeringsprogramma

Bouw- en woningtoezicht

3a.4 & 3a.8: De twee projecten, namelijk: rol bij aanjagen en monitoren en flexwonen zijn gestart. De facturen worden volgend jaar verwacht. Daarom wordt het bedrag voor 2023 doorgeschoven naar 2024.

3a.9: De quickscan doorlooptijden verkorten bevindt zich in een afrondende fase.

3d.7: De vacature duurzaam/ circulair bouwen is ingevuld.

Financiële afwijkingen

( bedragen x €1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Publieke dienstverlening

962

 909

53

V

I/S

Bouw- en woningtoezicht

1.154

1.353

199

N

I/S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Publieke dienstverlening € 53.000 (V) (I/S)
In deze bestuursrapportage is de kostenverdeling opnieuw verwerkt door de toename van formatie uit het uitvoeringsprogramma. Dit zorgt voor een aanpassing van de verschillende producten in de begroting. Voor publieke dienstverlening leidt dit tot een verhoging van de lasten met € 71.000.

Binnen de beschikbare begroting vindt een verschuiving plaats van middelen uit het uitvoeringsprogramma. Het onderdeel 'Informatieveiligheid' wordt verlaagd met € 24.000 in programma 3. Dit bedrag komt erbij in bbv-overzicht Overhead.

Daarnaast zijn er meer huwelijken voltrokken dan vooraf ingeschat.  Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 100.000. De reden hiervoor is dat we zien dat in 2022 maar nu ook nog in 2023 er huwelijken voltrokken zijn die waren uitgesteld door Corona in 2020 en 2021.

Bouw- en woningtoezicht € 199.000 (N) (I/S)
Kostenverdeling: voor bouw- en woningtoezicht leidt dit tot een verhoging van de lasten met € 58.000.

Voor het project onderdoorgang Maarsbergen is de verwachting dat de omgevingsvergunning in het laatste kwartaal van 2023 wordt aangevraagd en in 2024 verleend wordt. In verband met nader onderzoek naar de stikstof uitstoot in relatie tot de gewenste bouwmethode en planning is het indienen van de omgevingsvergunning door de aannemer vertraagd in de tijd. De geraamde legesinkomsten van afgerond € 117.000 zijn daarom doorgeschoven naar 2024.

Binnen de beschikbare begroting vindt een verschuiving plaats van een middelen uit het uitvoeringsprogramma. Het onderdeel 'Quickscan: verkorten doorlooptijden' van € 24.000 is verwerkt in dit programma. In programma 4 Omgevingskwaliteit is dit budget verlaagd met hetzelfde bedrag.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23