Verwachte afwijkingen

Overzicht programma's

In dit hoofdstuk staan, gespiegeld aan de begroting 2023, de verwachte afwijkingen op de doelstellingen (beleidsmatige afwijkingen) en de inzet van budgetten (financiële afwijkingen). De verwachte financiële afwijkingen zullen na vaststelling van deze bestuursrapportage worden verwerkt in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027.

De verwachte beleidsmatige en financiële afwijkingen worden hieronder per programma toegelicht. Bij de toelichtingen is opgenomen of deze naar verwachting incidenteel (I) of structureel (S) zijn.  Ook is aangegeven of het een voordeel (V) of nadeel (N) betreft.

Bij de financiële afwijkingen beperken we ons tot een toelichting op de verschillen groter dan € 25.000. In een enkel geval wijken we gemotiveerd van die lijn af, bijvoorbeeld als het gaat om een reservemutatie.

In deze bestuursrapportage is de kostenverdeling opnieuw verwerkt door de toename van de formatie uit het Uitvoeringsprogramma. Dit zorgt voor een aanpassing van de verschillende producten in de begroting. De wijzigingen die hierdoor zijn ontstaan zijn opgenomen onder
"kostenverdeling". Het gaat hier om een verschuiving tussen programma's en het bbv-overzicht overhead.

Per programma is er een tabel mutatie reserves en voorzieningen opgenomen. De cijfers in deze tabel hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde reserve/voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23