Verwachte afwijkingen

09. Openbaar groen, water en infra

Beleidsmatige afwijkingen

Openbaar groen
In 2023 is gestart met invulling geven aan de groene wensen vanuit het in 2022 vastgestelde uitvoeringsplan. Zo is de verhoging van de beheerkwaliteit voor het openbaar groen doorgevoerd in de opdrachten naar derden. Daarnaast wordt de eigen gemeentelijke dienst actief ingezet voor de hoge kwaliteitsgebieden in onze parels en centra. 2023 is gebruikt om de omschakeling naar nieuwe kwaliteitsniveaus in te regelen. Deze omschakeling en de weersinvloeden, van een nat voorjaar gevolgd door een droge zomer, hebben ervoor gezorgd dat niet overal de kwaliteitsverhoging direct zichtbaar was.  De voorbereiding van de nieuwe groenbestekken welke voor 2024 opnieuw aanbesteed worden is afgerond. Gemeente Utrechtse Heuvelrug is op diverse plekken ook nog groener geworden. Veel midden-geleiders in de doorgaande wegen zijn ontsteend en voorzien van een biodiverse, bloeiende beplanting. Ook is in Doorn Zuid een “klimaatplein” opgeleverd. Waar vroeger een stenig plein lag is nu een groene, klimaat adaptieve plek ontstaan met veel bomen en groen. Een fijne ontmoetingsplek voor de wijk.


Groen en Bomen
In het plantseizoen winter 2022/2023 zijn ruim 900 bomen aangeplant en zijn er op veel plekken in de gemeente plantvakken gerenoveerd / aangelegd. Deze grote hoeveelheid nieuwe aanplant vraagt de eerste paar jaar veel nazorg. De weersinvloeden spelen hierbij een grote rol.  Het voorjaar en de voorzomer waren extreem droog. De nazomer met hoge temperaturen houdt ook lang aan. Dit heeft er in geresulteerd dat er extreem veel water is gegeven om de nieuwe beplanting te laten overleven. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn hierdoor meer dan €100.000,- aan extra kosten gemaakt. Deze zijn voor dit jaar op te vangen binnen de begroting. Het verder blijven vergroenen kan wel gevolgen hebben voor de toekomstige beheerbudgetten.

Plaagdierbestrijding
Dit jaar is de plaag van de Eikenprocessierups veel minder geweest dan verwacht. Ook heeft de gemeente meer gedaan aan preventieve bestrijding. Er zijn 1000 nestkasten (mezenkasten) opgehangen in de gemeente zodat er meer natuurlijke vijanden van de processierups worden aangetrokken. Daarnaast heeft de droogte, in combinatie met hoge temperaturen ook bijgedragen aan een verlaging van de plaagdruk. Hierdoor zijn de kosten voor bestrijding lager uitvallen dan begroot. De besparing voor dit jaar van €70.000,- kan terugvloeien naar de algemene middelen. Vanwege de weersafhankelijkheid welke slecht te voorspellen is, wordt voorgesteld om dit budget structureel af te ramen met €40.000,-.

Begraafplaatsen
Afgelopen jaren is er vanwege grote achterstanden als gevolg van o.a. langdurige ziekte  extra capaciteit nodig geweest om de bedrijfsvoering en afwikkeling van begrafenissen goed te organiseren. Begin 2023 is deze extra inhuur afgebouwd. Achterstanden zijn nagenoeg weggewerkt, processen gestroomlijnd en formatie weer op orde. De afronding met ingehuurde capaciteit leidt in 2023 nog tot een beperkte overschrijding op de budgetten.

Uitvoeringsprogramma


Mobiliteit Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit (€120.000,-) en punt 3c.5 uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit (€ 80.000,-)
Momenteel wordt gewerkt aan het uitwerken van scenario's voor verbetering van de verkeersveiligheid in het Buitengebied Wijk-Amerongen-Leersum en het weren van motorrijders uit Amerongen. De gemeente blijft onverminderd in gesprek met de provincie Utrecht over de Donderberg rotonde, de Doorfietsroute, bebouwde kom Revius en snelheidsverlaging N-wegen.

Binnen de vakgroep Mobiliteit hebben personele wisselingen plaatsgevonden. De ontstane vacature voor senior beleidsmedewerker is per 1 november ingevuld. Het opstellen van een Mobiliteitsvisie (Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan) staat gepland in 2024.

Uitvoeringsprogramma mobiliteit, punt 3c.2 Verkeershandhaving BOA: 1 fte extra handhaving die zich specifiek richt op verkeershandhaving en parkeergedrag (€60.000,-)
Begin 2023 is de boa capaciteit met 1 fte uitgebreid t.b.v. de verkeershandhaving en het parkeergedrag. De controle op de blauwe zones en parkeer excessen is vanaf begin dit jaar geïntensiveerd. Daarnaast wordt de extra capaciteit ingezet voor het handhaven op foutief gestalde fietsen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bij de stations in Maarn en Driebergen-Zeist.

Financiële afwijkingen

( bedragen x €1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Openbaar groen

3.643

3.938

295

N

I/S

Afvalinzameling

-1.880

-2.027

147

V

S

Begraafplaatsen

-262

-204

58

N

I/S

Wegen en verkeer

5.817

5.856

39

N

I/S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mutaties reserves en voorzieningen

Afwijking

N/V

I/S

Voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling*

128

V

I

Voorziening tariefsegalisatie en onderhoud riolering*

20

V

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Openbaar groen € 295.000 (N) (I/S)
In deze bestuursrapportage is de kostenverdeling opnieuw verwerkt door de toename van formatie uit het uitvoeringsprogramma bij het product Openbaar groen en capaciteitsverschuiving van uren Openbaar groen naar Afvalinzameling en Begraafplaatsen als gevolg van de besluitvorming bij de eerste bestuursrapportage van 'tekort groen'. Dit zorgt voor een aanpassing van de verschillende producten in de begroting. Voor Openbaar groen leidt dit tot een verhoging van de lasten met € 565.000. Dit betreft een verschuiving van middelen tussen programma's en geeft geen afwijking op het saldo.

Binnen de beschikbare begroting vindt een verschuiving plaats van middelen uit het uitvoeringsprogramma. Dit betreft 'Doorontwikkelen groenstructuurplan', 'Transitielandelijk gebied' en 'Aanleg kleine landschapselementen'. In totaal wordt het budget verlaagd met € 180.000 in dit programma. Dit bedrag komt erbij in bbv-overzicht Overhead.

Seizoensinvloeden maken dat de kosten voor ongediertebestrijding door ziekte en plaagdruk lager zijn dan begroot. Voorstel is om het budget voor dit jaar incidenteel te verlagen met € 70.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.

Afvalinzameling € 147.000 (V) (S)
In deze bestuursrapportage is de kostenverdeling opnieuw verwerkt door de toename van formatie uit het uitvoeringsprogramma bij het product Openbaar Groen en capaciteitsverschuiving van uren Openbaar groen naar Afvalinzameling als gevolg van de besluitvorming bij de eerste bestuursrapportage van 'tekort groen'. Dit zorgt voor een aanpassing van de verschillende producten in de begroting. Voor afval leidt dit tot een verlaging van de lasten met € 163.000.

Per einde van het jaar worden de indirecte kosten van € 147.000 toegerekend als onderdeel van het tarief, het gevolg hiervan is dat de saldo uitkomt op € 16.000 voordelig. Dit saldo wordt toegevoegd aan de voorziening.

Begraafplaatsen € 58.000 (N) (S)
In deze bestuursrapportage is de kostenverdeling opnieuw verwerkt door de toename van formatie uit het uitvoeringsprogramma bij het product Openbaar Groen en capaciteitsverschuiving van uren Openbaar groen naar Begraafplaatsen als gevolg van de besluitvorming bij de eerste bestuursrapportage van 'tekort groen'. Dit zorgt voor een aanpassing van de verschillende producten in de begroting. Voor begraafplaatsen leidt dit tot een verhoging van de lasten met € 30.000.

De afwijking van € 29.000 gaat om een verhoging van het budget voor kapitaallasten.


Wegen en verkeer € 39.000 (N) (I/S)
In deze bestuursrapportage is de kostenverdeling opnieuw verwerkt door de toename van formatie uit het uitvoeringsprogramma en capaciteitsverschuiving van uren Buitenruimte. Dit zorgt voor een aanpassing van de verschillende producten in de begroting. Voor wegen en verkeer leidt dit tot een verhoging van de lasten met € 86.000.

Op basis van gesprekken met de raad en participatie door inwoners wordt het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) geactualiseerd. De opdracht is in voorbereiding en de verwachting is dat dit eind 2023 wordt aanbesteed. In 2024 volgt de uitvoering van de opdracht. Daarom wordt voorgesteld om het budget 2023 van € 75.000 uit het uitvoeringsprogramma door te schuiven naar 2024. Dit heeft een voordelig effect op de exploitatie 2023.

Daarnaast vindt binnen de beschikbare begroting een verschuiving plaats van een onderdeel uit het uitvoeringsprogramma. Dit betreft 'Verkeershandhaving BOA'. Het budget wordt verlaagd met € 60.000 in dit programma. Dit bedrag komt erbij in bbv-overzicht Overhead. Het restant van € 12.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.

Dit betreft een bijstelling van het budget voor tariefwerkzaamheden kabels en leidingen. Uit een actuele prognose blijkt dat voor dit jaar de vergunningsaanvragen voor kabels en leidingen weer in lijn zijn met de jaren voor 2022. In 2022 zijn er incidenteel meer aanvragen verwerkt. Dit resulteert per saldo in een verlaging van het inkomstenbudget met € 100.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23