Bijlagen

Overzicht van baten en lasten

(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel

Code

Omschrijving

Begroting 2023 Primitief

Begrotings-wijz. tot 2e berap

Financiële afwijkingen 2e Berap

Begroting 2023 na wijzigingen

Lasten

-115.468

-7.382

-3.862

-126.712

PRG01

Bestuurlijke zaken

-2.338

-566

-2

-2.906

PRG02

Veiligheid en handhaving

-4.603

-3.144

-49

-7.795

PRG03

Dienstverlening

-4.329

-295

-129

-4.754

PRG04

Omgevingskwaliteit

-3.447

-840

316

-3.970

PRG05

Zorg en ondersteuning

-46.813

-257

-2.269

-49.339

PRG06

Sociale basis

-19.045

-1.262

529

-19.778

PRG07

Duurzaamheid

-2.116

-1.898

-1.883

-5.897

PRG08

Lokaal ondernemerschap

-863

-170

80

-954

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-21.613

-3.227

-293

-25.133

PRG10

Grondzaken en vastgoed

-10.301

4.277

-163

-6.186

Baten

41.488

4.749

5.017

51.253

PRG01

Bestuurlijke zaken

59

466

-123

402

PRG02

Veiligheid en handhaving

124

3.021

1.082

4.227

PRG03

Dienstverlening

1.973

117

-17

2.073

PRG04

Omgevingskwaliteit

34

23

-4

53

PRG05

Zorg en ondersteuning

11.432

250

2.321

14.003

PRG06

Sociale basis

2.713

665

-34

3.344

PRG07

Duurzaamheid

176

959

1.737

2.872

PRG08

Lokaal ondernemerschap

215

215

PRG09

Openbaar groen, water en infra

17.192

974

43

18.209

PRG10

Grondzaken en vastgoed

7.569

-1.726

12

5.855

Resultaat

-73.980

-2.633

1.155

-75.459

(bedragen x € 1.000) ;  + = voordeel / - = nadeel

Code

Omschrijving

Begroting 2023 Primitief

Begrotings-wijz. tot 2e Berap

Financiële afwijkingen 2e Berap

Begroting 2023 na wijzigingen

Lasten

-18.194

-1.662

422

-19.434

Alg. dekkingsmiddelen

-703

-182

84

-802

Overhead

-17.366

-1.480

338

-18.507

Onvoorzien

-125

-125

Baten

94.953

3.770

1.125

99.847

Alg. dekkingsmiddelen

94.289

3.792

1.125

99.205

Overhead

664

-22

642

Resultaat

76.759

2.108

1.546

80.414

Totaal lasten en baten

2.779

-525

2.701

4.955

Nr

Omschrijving

Begroting 2023 primitief

begrotings- wijz. t/m sept

financiele afwijkingen 2e berap

Begroting 2023 na wijzigingen

Geraamde totaal van saldo baten en lasten

2.779

-525

2.701

4.955

Mutaties reserves

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

4

Omgevingskwaliteit

0

71

0

71

5

Zorg en ondersteuning

0

0

0

0

6

Sociale basis

0

0

0

0

7

Duurzaamheid

0

0

0

0

8

Lokaal ondernemerschap

25

0

0

25

9

Openbaar groen, water en infra

0

0

0

0

10

Grondzaken en vastgoed

-795

-897

0

-1.693

Subtotaal mutaties reserves

-770

-826

0

-1.597

Geraamde resultaat

2.009

-1.352

2.701

3.359

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23