Verwachte afwijkingen

06. Sociale basis

Beleidsmatige afwijkingen

Brede SPUK-regeling
In het eerste kwartaal van 2023 heeft het Rijk een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) opengezet behorend bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sportakkoord II. De gemeente heeft op alle onderdelen deze Brede SPUK aangevraagd. Voor 2023 heeft de gemeente de Brede SPUK-middelen ontvangen. Het ingediende plan van aanpak voor de jaren 2024 - 2026 is positief beoordeeld zodat de gemeente ook voor de jaren 2024 - 2026 middelen ontvangt voor realisatie. Op het onderdeel Brede Regeling Combinatiefuncties ontvangt de gemeente per 2023 minder financiering. Het tekort wat daardoor ontstaat kan opgevangen worden door financiering vanuit andere onderdelen van de Brede SPUK.

Onderwijshuisvesting
In 2022 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend met de RMC(Regionaal Meld en Coördinatiepunt)-regio bestaand uit 19 gemeenten, om gezamenlijk de huisvestingskosten voor voortgezet onderwijs aan nieuwkomers (kinderen op het AZC en Oekraïners) in Utrecht te bekostigen. Deze kosten zullen naar verwachting in het 4e kwartaal bekend worden. Inmiddels is bekend dat er ook enkele leerlingen naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Wageningen gaan. Ook hier zal de oplossing die gevonden is voor dit jaar gezamenlijk door de regio worden bekostigd. Voor de langere termijn in Wageningen wordt nog naar een oplossing gezocht, waarvoor ook een samenwerkingsovereenkomst zal komen.

Voor het basisonderwijs voor nieuwkomers op het terrein van het Asielzoekerscentrum (AZC) heeft de gemeente inmiddels geld ontvangen via de Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA). Doel is om het schoolgebouw in de zomervakantie van 2024 te vervangen door nieuwe tijdelijke units.

Uitvoeringsprogramma

Buiten de hierboven genoemde ontwikkelingen is op dit moment  geen sprake van beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van het uitvoeringsprogramma.

Financiële afwijkingen

( bedragen x €1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Onderwijshuisvesting

3.477

2.967

510

V

I

Alg. Voorzieningen Jeugd

2.174

2.204

30

N

I

Leefbaarheid Welzijn

1.566

1.461

99

V

I/S

Alg. voorzieningen Wmo

1.591

1.539

52

V

S

Alg. voorzieningen Gezondheidszorg

2.118

2.232

114

N

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Onderwijshuisvesting € 510.000 (V) (I)
Het budget van € 250.000 voor tijdelijke huisvesting en/of sloop van scholen wordt dit jaar niet besteed. Voorgesteld wordt om dit door te schuiven naar volgend jaar. In de planning is dit dan nodig voor de Daltonschool Nicolaas.

In de begroting was rekening gehouden met eerdere realisatie van nieuwbouw of renovatie van een aantal scholen. Door vertraging in de uitvoering wordt voorgesteld om het budget van de bijbehorende jaarlast incidenteel te verlagen met € 281.000 ten gunste van het begrotingssaldo.

Het restant van € 21.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.

Algemene voorziening Jeugd € 30.000 (N) (I)
Er worden meer sociaal medische indicaties afgegeven voor kinderopvang en buitenschoolse opvang en dit leidt tot extra lasten bij Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI), nadeel € 28.000.  De gemeente gaat in gesprek met ketenpartners om afspraken te maken over maatregelen, de hogere lasten inzichtelijk te krijgen en waar mogelijk te verminderen. Het restant van € 2.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.

Leefbaarheid Welzijn € 99.000 (V) (I/S)
In de decembercirculaire 2022 ontving de gemeente van het rijk extra middelen voor het op orde brengen van de sociale basis. Deze middelen (€ 39.000) worden in 2023 niet uitgegeven en daarom raamt de gemeente deze af ten gunste van de algemene middelen. Verder heeft de gemeente in 2023 minder subsidieaanvragen ontvangen dan werd verwacht en dit leidt tot een voordeel van € 18.000.

Door een vertragingen in de ontwikkelingen, die de gemeente voor dit jaar voorzag, is de extra capaciteit voor het optimaliseren van voorzieningen niet gerealiseerd. De ambitie is echter onveranderd en de gemeente wil hier in 2024 alsnog extra op inzetten. Daarom wordt voorgesteld om het budget 2023 van € 55.000 uit het uitvoeringsprogramma door te schuiven naar 2024.

Binnen de beschikbare begroting vindt een verschuiving plaats van het budget voor inburgering en asielzaken. Vanwege de omvang en de te verwachten duur van de taak kiezen we voor de inzet van extra formatie. Voordeel op het reguliere budget dit product leidt deze omzetting tot een voordeel van € 31.000 Overhead.
Kostenverdeling: voor leefbaarheid welzijn leidt dit tot een verhoging van de lasten met € 36.000.

Het restant van € 8.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.

Alg. voorzieningen Wmo € 52.000 (V) (I)
De uitgaven voor de regiotaxi hebben nog altijd niet het niveau bereikt van de periode voor Covid-19 en daarom raamt de gemeente een bedrag van € 58.000 incidenteel af ten gunste van de algemene middelen. Het restant van € 6.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.

Alg. voorzieningen Gezondheidszorg  114.000 (N) (S)
De deelnemersbijdrage van de GGdrU stijgt in 2023 met € 150.000. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van loon- en prijsstijgingen waarmee de GGDrU in haar begroting nog niet volledig rekening had gehouden. Verder restitueert de GGDrU een deel (€ 40.000) van de deelnemersbijdrage 2022 vanwege het gerealiseerde positieve rekeningresultaat over 2022. Het restant van € 4.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23