Verwachte afwijkingen

04. Omgevingskwaliteit

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Uitvoeringsprogramma

3b Groen gaan we doen
Er is een herplantbeleid opgesteld en de bomenverordening is daarop aangepast (3.b.4). Ook de mogelijkheden van een bomenfonds is onderzocht. Er zijn gesprekken gevoerd met groene expertgroepen en er is een bewonersenquête gehouden. In september is tijdens een informatiebijeenkomst richting bij de raad opgehaald, waarna de komende maanden aan de uitwerking van het beleid zal worden gewerkt.

3a.1 Opstellen Woonvisie

Er wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuwe Woonzorgvisie. Daar aan voorafgaand is een Hoofdlijnennotitie Woonzorgvisie opgesteld en in juni in de Raad vastgesteld. Daarin is al een flinke basis aan informatie, inzichten en discussiepunten op een rij gezet en wordt ook een voorzet gedaan voor de hoofdstukindeling van de Woonzorgvisie. De onderdelen 3a.2 t/m 3a.6 worden meegenomen in  Woonzorgvisie.

3a.7 Regievoerder recreatieterreinen
Deze functie is ingevuld.

3a.8 Flexwonen
De gemeente is gestart met een project om locaties voor flexwonen te onderzoeken.

3a.9 Doorlooptijden vergunningen verkorten
De gemeente voert een quickscan uit naar mogelijkheden om de doorlooptijden te verkorten. De uitvraag is in de markt gezet en de quickscan is opgestart.

Amendement 17 Voor het versnellen van de woningbouwopgave, door extra inzet op grote projecten
Eind vorig jaar werd het lastig om nieuwe woningbouw initiatieven op te pakken. Door de beschikbaarstelling van gelden voor extra inzet, wordt inmiddels elk initiatief opgepakt. Daarnaast wordt gekeken welke externe ontwikkelingen van invloed zijn en opgelost kunnen worden, zodat woningbouw versneld gerealiseerd kan worden.

Financiële afwijkingen

( bedragen x €1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Wonen en recreatie

 515

347

168

V

I

Leefomgeving

3.255

3.083

172

V

I/S

Informatievoorziening

264

 292

28

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Wonen en recreatie € 168.000 (V) (I)
Binnen de beschikbare begroting vindt een verschuiving plaats van middelen uit het uitvoeringsprogramma. Het onderdeel 'Quickscan: verkorten doorlooptijden' met een incidenteel budget van € 24.000 is opgenomen in programma 3 Dienstverlening en komt van dit programma. Voor het onderdeel 'Uitvoering van de woonvisie' (uitvoeringsprogramma 2023-2026) worden de lasten op dit product met € 72.000 verlaagd en verschuift het bedrag als formatie naar het bbv-overzicht Overhead.

Voor de ambities uit het uitvoeringsprogramma 'Flexwonen' en 'Active rol bij aanjagen en monitoren' wordt in het laatste kwartaal van dit jaar de opdracht geformuleerd. De uitvoering vindt plaats in 2024. Daarom wordt voorgesteld om het incidenteel budget 2023 van samen € 76.000 door te schuiven naar 2024. Dit heeft een voordelig effect op de exploitatie 2023.

Het restant van € 4.000 negatief betreft diverse kleine verschillen.


Leefomgeving € 172.000 (V) (I/S)

Door krapte op de arbeidsmarkt en uitstel van besluitvorming is een aantal vacatures voor de Omgevingswet dit jaar niet ingevuld. Dit leidt in 2023 tot een incidenteel voordeel van € 225.000 op de exploitatie.

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een budget voor milieukwaliteit. Dit budget van € 25.000 is verplaatst van dit programma van programma 7 Duurzaamheid.

Kostenverdeling: voor leefomgeving leidt dit tot een verhoging van de lasten met € 28.000.

Informatievoorziening € 28.000 (N) (I)
De deelnemersbijdrage aan het Regionaal Archief Zuid-Utrecht wordt dit jaar met € 28.000 verhoogd door inflatie en toegenomen personeelskosten.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23