Verwachte afwijkingen

07. Duurzaamheid

Beleidsmatige afwijkingen

Specifieke Uitkering CDOKE

Vanuit het Rijk heeft de gemeente een uitkering ontvangen vanuit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Dit betreft een meerjarige regeling om de capaciteit te vergroten voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. De gemeente zal deze middelen (ondanks de tijdelijkheid van de uitkering) grotendeels inzetten voor het uitbreiden van de vaste capaciteit. De uitkering voor 2023 betreft €902.180, voor 2024 is dit €910.364 en voor 2025 €918.548.

Specifieke Uitkering Wijziging middelen aanpak energiearmoede
De gemeente heeft een (niet te verwarren met de middelen die de gemeente van het rijk ontvangt voor de verstrekking van de energietoeslag in programma 5) specifieke uitkering van het Rijk ontvangen van €267.644 voor de aanpak van energiearmoede. Dit betreft een verhoging van de eerder verstrekte middelen hiervoor vanuit het Rijk. In 2022 ontving de gemeente in twee beschikkingen €259.087 en €460.352 waarmee de totale uitkering voor de bestrijding van energiearmoede neerkomt op €987.083. De termijn van besteding en uitvoering voor deze middelen is verlengd tot 31 december 2025.

Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie
De gemeente heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de SPUK Lokale Aanpak Isolatie welke door het Rijk is toegekend. Dit betreft een totaalbedrag van €527.060, welke op twee momenten zal worden uitgekeerd. De looptijd van deze subsidie is tot 31 december 2026. Deze uitkering is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma voor woningen van eigenaar-bewoners, leden van een VvE, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Provinciale subsidie – Soortenmanagementplan
De gemeente heeft een subsidie aangevraagd en ontvangen van de provincie voor het soortenmanagementplan. Dit betreft een subsidie van €50.000 voor het (laten) opstellen van een soortenmanagementplan en een pre SMP.

Provinciale subsidie – Participatie warmtenet
De gemeente heeft een subsidie aangevraagd en ontvangen voor het project ‘Bewonersparticipatie bij het verwarmen van de buurt Wildbaan-Dennenburg met warmte uit gezuiverd rioolwater’. Dit betreft een subsidie van €76.278, die in twee termijnen wordt uitbetaald. De looptijd van deze subsidie is tot 31 december 2024.

Provinciale subsidie – Haalbaarheidsstudie warmtenet

De gemeente heeft een subsidie aangevraagd en ontvangen voor het project ‘Haalbaarheidsstudie voor het verwarmen van de buurt Wildbaan-Dennenburg met warmte uit gezuiverd rioolwater’. Dit betreft een subsidie van €46.211,40. De looptijd van deze subsidie is tot 31 december 2024.

Uitvoeringsprogramma

Voortgang Uitvoeringsprogramma 3d
De begrote middelen in het uitvoeringsprogramma zijn vooral bedoeld voor uitvoering en de inzet van personeel voor een aantal extra prioriteiten. Voor de meeste onderwerpen is de gemeente gestart met de voorbereidingen en de werving van de benodigde capaciteit. Waar mogelijk kiezen we voor vaste medewerkers, met het oog op borging en continuïteit in de organisatie. Ook houden we rekening met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het verloop in onze eigen organisatie en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. Hiermee wordt gezorgd dat er voldoende capaciteit en kwaliteit aanwezig is om de opgave goed uit te kunnen voeren en voldoende snelheid te kunnen houden.

Financiële afwijkingen

( bedragen x €1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Duurzaamheid

2.880

2.824

140

N

I/S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Duurzaamheid € 140.000 (N) (I/S)
Binnen de beschikbare begroting vindt een verschuiving plaats van een aantal onderdelen uit het uitvoeringsprogramma. Dit betreft 'Uitvoering klimaatadaptatie plannen', 'Wijkaanpak', 'Voorbeeldfunctie gemeente en compensatie eigen uitstoot', 'Voorbeeldfunctie gemeente nieuwbouw schoolgebouwen' en 'Duurzaam circulair bouwen'. In totaal wordt het budget verlaagd met € 232.000 in dit programma. Dit bedrag komt erbij in bbv-overzicht Overhead.

Kostenverdeling: voor duurzaamheid leidt dit tot een verhoging van de lasten met € 180.000.

Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW)
Het opstellen van het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) is later gestart dan gepland. De oorzaak is onvoldoende personele capaciteit en een langere doorlooptijd van de update van data. Hierdoor wordt € 60.000 van het beschikbare budget niet besteed in dit jaar, maar is noodzakelijk voor de uitvoering in 2024.

Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
Vanuit het Rijk is de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) toegekend voor € 902.000. Deze middelen moeten volgens de subsidievoorwaarden voor minimaal 90% besteed worden aan personele capaciteit. In het laatste kwartaal is bericht ontvangen dat deze middelen structureel worden toegekend door het Rijk. De verdeling van deze middelen is opgenomen als uitgavenbudget in dit programma en bbv-overzicht Overhead. Een bedrag van € 67.000 is verwerkt als personele capaciteit in bbv-overzicht Overhead. Dit een budgetneutrale mutatie.

Milieukwaliteit
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een budget voor milieukwaliteit. Dit budget van € 25.000 is verplaatst van dit programma naar programma 4 Omgevingskwaliteit.

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
In deze bestuursrapportage is de gewijzigde ODRU begroting 2023 verwerkt. De raad heeft hierover besloten op 1 juni van dit jaar. De budget bijstelling van € 276.000 heeft betrekking op de CAO verhoging over alle uren. Vanaf 2023 zit er een weeffout in de gemeentelijke begroting voor de werkzaamheden die ODRU uitvoert. De begroting is momenteel alleen gebaseerd op de gegarandeerde uren. Voor 2023 neemt de gemeente extra gegarandeerde uren af voor onder meer verzoeken op basis van de Wet Open Overheid en het reguleren van geluid producerende activiteiten in de openbare ruimten (APV evenementen). Daarvoor is een bijstelling van de begroting nodig van € 52.000.

Er is een structurele bijstelling nodig van de inzet van ODRU op aanvullende uren. Voor toekomende jaren is de verwachting dat het aantal aanvullende uren in financieel opzicht structureel wordt afgenomen. Voorgesteld wordt om het financieel effect van deze aanvullende ODRU uren tegen het geldend uurtarief te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2024.

Het restant van € 16.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23