Verwachte afwijkingen

10. Grondzaken en vastgoed

Beleidsmatige afwijkingen

Grondexploitaties
In 2023 is de gemeentelijke bouwlocatie Jacob van Wassenaerlaan verkocht en geleverd aan een projectontwikkelaar. De verkoopopbrengst voor deze locatie is daarmee gerealiseerd en draagt in positieve zin bij aan het resultaat van de grondexploitaties. Het totale resultaat van grondexploitaties wordt verwerkt in de jaarrekening 2023.

Uitvoeringsprogramma

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

( bedragen x €1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Grondexploitaties en AOK's

1.571

1.744

173

N

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Grondexploitaties en AOK's € 173.000 (N) (S)
In deze bestuursrapportage is de kostenverdeling opnieuw verwerkt door de toename van formatie uit het uitvoeringsprogramma. Dit zorgt voor een aanpassing van de verschillende producten in de begroting. Voor grondexploitaties en AOK's leidt dit tot een verhoging van de lasten met € 173.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23