Verwachte afwijkingen

02. Veiligheid en handhaving

Beleidsmatige afwijkingen

Opvang Oekraïners
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft per 9 mei 2022 een gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen geopend. In 2023 is vanwege de nog altijd durende oorlog voortzetting van de opvang noodzakelijk. Daarvoor worden kosten gemaakt die naar verwachting volledig door het Rijk worden vergoed. De kosten die gemaakt worden hebben betrekking op huur van de locatie, kosten voor nutsvoorzieningen, de inzet en inhuur van een locatiemanager en (additionele) ambtelijke capaciteit, kosten voor beveiliging en woonbegeleiding.

Uitvoeringsprogramma

Voortgang Uitvoeringsprogramma 4g
Per 1 mei is de adviseur crisisbeheersing gestart binnen de gemeente. Met deze functionaris zijn wij beter voorbereid om complexe veiligheidsvraagstukken integraal te benaderen vanuit de gehele gemeentelijke organisatie. Daarnaast kunnen we met extra expertise op openbare orde en veiligheid de kritische processen en structuren optimaal borgen met gedegen beleidsvorming.

Financiële afwijkingen

( bedragen x €1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Crisisbeheersing en brandweer

3.484

2.468

1.016

V

I/S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Crisisbeheersing en brandweer € 1.016.000 (V) (I/S)
Definitieve vaststelling SPUK Oekraïne 2022
Het Rijk heeft de  Specifieke Uitkering 2022 voor de opvang van Oekraïners definitief vastgesteld. Deze definitieve vaststelling leidt voor de gemeente tot extra inkomsten van € 1.082.000. Vanwege de onzekere toekomstige situatie met betrekking tot de opvang van Oekraïners stelt het college voor bij de jaarrekening 2023 te beoordelen of voor dit doel een bestemmingsreserve gevormd moet worden.

Kostenverdeling: Voor crisisbeheersing en brandweer leidt dit tot een verhoging van de lasten met
€ 66.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23