Home

Algemeen

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over het jaar 2023. Hierin rapporteert de gemeente over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma en de begroting 2023.

De gemeente werkt actief aan het uitvoeren van de acties uit het Uitvoeringsprogramma "Groen en duurzaam doen!". In deze rapportage wordt de voortgang toegelicht. Daarbij is ervoor gekozen de indeling van de programma’s uit de begroting aan te houden en daar de acties uit het Uitvoeringsprogramma aan te koppelen. Dit jaar ligt de nadruk op het werven van de extra vacatures die met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma aan de organisatie zijn toegekend. Ondanks dat de huidige arbeidsmarkt niet meewerkt, is het ons toch gelukt om verschillende vacatures in te vullen. Tegelijkertijd vertrekken er ook weer collega’s dus ook de rest van 2023 blijft in het teken staan van het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers.

Halverwege dit jaar is het kabinet gevallen. Dit heeft tot gevolg dat er halsoverkop alles in werking is gezet om de verkiezingen in november van dit jaar te organiseren. Voor de organisatie is dit extra werk waar in de begroting 2023 geen rekening mee is gehouden. Qua kosten wordt dit door het Rijk vergoed, maar qua werkdruk heeft dit wel gevolgen voor de organisatie. Zeker omdat zaken als de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet per 2024 en tal van activiteiten op gebied van duurzaamheid ook nog steeds doorlopen. Al deze onderwerpen vragen veel van de flexibiliteit van medewerkers. Echter, door hun betrokkenheid, enorme inzet en samenwerking zijn wij blij te kunnen melden dat dit geen grote gevolgen heeft voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma. Op dit moment is er in de organisatie wel extra aandacht voor de hoge werkdruk. We zijn er alert op dat dit niet omslaat naar werkstress, wat impact heeft op het welzijn van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze inwoners.

Het saldo van de tweede bestuursrapportage komt uit op € 2,7 miljoen positief. Dit wordt vooral veroorzaakt door invloeden van buitenaf. Zo is de specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïners definitief vastgesteld door het Rijk, ruim € 1 miljoen. Ook zijn, door de stijging van de rente, de rente-inkomsten met bijna € 400.000 toegenomen.

Zoals in de programmabegroting 2024 ook al is aangegeven blijft de gemeente optimistisch, ondanks dat er zoveel onzekerheden zijn die op ons afkomen. De onrust in de wereld door geopolitieke conflicten, de klimaatproblematiek, de vorming van een nieuw kabinet. Het heeft allemaal invloed op wat er ook in onze gemeente gebeurt. Wat de impact is van deze ontwikkelingen voor onze inwoners en de maatschappij in de laatste maanden van 2023, is onmogelijk in te schatten.

Desondanks blijven we positief en staan we  klaar om van onze mooie gemeente een nog mooiere gemeenten te maken en te behouden.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000;  + = voordeel/ - = nadeel)

Prg.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

01

Bestuurlijke zaken

-125

0

0

97

02

Veiligheid en handhaving

1.033

-119

-119

-119

03

Dienstverlening

-146

81

0

0

04

Omgevingskwaliteit

313

-64

-24

-24

05

Zorg en ondersteuning

52

-99

-99

-99

06

Sociale basis

495

-251

37

37

07

Duurzaamheid

-146

108

168

168

08

Lokaal ondernemerschap

80

-48

0

0

09

Openbaar groen, water en infra

-250

-33

42

42

10

Grondzaken en vastgoed

-151

17

9

10

Alg. dekkingsmiddelen

1.208

99

104

103

Overhead

338

-511

-511

-510

Onvoorzien

0

0

0

0

Reserves

0

5

19

19

Totaal

2.701

-816

-374

-276

Saldo Tweede bestuursrapportage 2023
Het saldo is te analyseren in 2 componenten: afwijkingen reguliere bedrijfsvoering en afwijkingen als gevolg van invloeden van buitenaf. De laatste component heeft binnen de tweede bestuursrapportage de grootste invloed. Het zijn onderwerpen zoals de definitieve vaststelling van de specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïners, de rente-ontwikkeling en de loonstijging bij de gemeenschappelijke regelingen waarop de gemeente lopende het jaar weinig tot geen invloed kan uitoefenen maar waarvan de bedragen behoorlijk fluctueren. Dit leidt weer tot grote bewegingen in het saldo van de begroting. De afwijkingen die een groot effect hebben op het saldo worden hieronder toegelicht:

Tweede Kamerverkiezingen (programma 1):
Door de val van het kabinet worden er op 22 november verkiezingen gehouden. De kosten zorgen voor een nadeel van € 125.000.

Definitieve vaststelling SPUK Oekraïne 2022 (programma 2):
Het Rijk heeft de  Specifieke Uitkering 2022 voor de opvang van Oekraïners definitief vastgesteld. Deze definitieve vaststelling leidt voor de gemeente tot extra inkomsten van € 1.082.000. Vanwege de onzekere toekomstige situatie met betrekking tot de opvang van Oekraïners stelt het college voor bij de jaarrekening 2023 te beoordelen of voor dit doel een bestemmingsreserve gevormd moet worden.

Bouw- en woningtoezicht (programma 3):
De vertraging in de aanvraag van de vergunning Onderdoorgang Maarsbergen zorgt voor een nadeel van € 117.000. De verwachting is dat de vergunning wordt afgegeven in 2024.

Doorschuiven onderdelen Uitvoeringsprogramma 2023-2026 naar 2024:
Voor een aantal onderdelen uit het uitvoeringsprogramma is al duidelijk dat deze niet in 2023 worden uitgevoerd of afgerond. Het gaat om de volgende onderwerpen:  Flexwonen en Actieve rol bij aanjagen en monitoren (pro 4), leefbaarheid en welzijn (optimalisatie voorzieningen pro 5), mobiliteit (pro 9).

Restitutie van de deelnemersbijdrage Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) over 2022 (programma 5):
De teruggave van de deelnemersbijdrage van de RDWI over 2022 zorgt voor een voordeel van € 199.000.

Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) (programma 6):
D
e deelnemersbijdrage van de GGdrU stijgt in 2023 met € 150.000. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van loon- en prijsstijgingen waarmee de GGDrU in haar begroting nog niet volledig rekening had gehouden. Verder restitueert de GGDrU een deel (€ 40.000) van de deelnemersbijdrage 2022 vanwege het gerealiseerde positieve rekeningresultaat over 2022.

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) (programma 7)
In deze bestuursrapportage is de gewijzigde ODRU begroting 2023 verwerkt. De raad heeft hierover besloten op 1 juni van dit jaar. De budget bijstelling van € 276.000 heeft betrekking op de CAO verhoging over alle uren. In de gemeentelijke begroting 2023 zijn alleen de gegarandeerde uren voor de ODRU verwerkt. De aanvullende uren zijn ten onrechte niet verwerkt in de begroting. Dit levert een nadeel op van € 52.000.

Treasury (Overzicht algemene dekkingsmiddelen):
Vanwege overtollige liquiditeiten hoeft de gemeente in 2023 geen langlopende geldlening af te sluiten en dit betekent dat de hiervoor opgenomen stelpost met € 120.000 kan worden verlaagd. De overtollige liquiditeiten hebben ook tot gevolg dat de gemeente rente ontvangt vanuit de Rijksschatkist voor het schatkistbankieren. Over 2023 ontvangt de gemeente € 390.000 aan extra rente-inkomsten.

Belastingen (Overzicht algemene dekkingsmiddelen):
De bijstelling van de baten van toeristen- en forensenbelasting en onroerendezaakbelasting zorgen voor een voordeel van € 637.000

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23