Home

Algemeen

Via de bestuursrapportages rapporteert het college aan de raad over de uitvoering van het lopende jaar. De bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage en gaat uit van het principe dat als de zaken lopen zoals gepland, er geen melding is. De tweede bestuursrapportage leidt tot aanpassingen van de begroting, waardoor ook een nieuw te verwachten financieel resultaat ontstaat. Dit financieel perspectief zal in de loop van het jaar nog veranderen.
In de begroting 2023 is gestart met een nieuwe programma-indeling. Hierdoor is de begroting van 12 naar 10 programma's gegaan. Er hebben ook verschuivingen van taken tussen programma's plaatsgevonden. Daarnaast is in deze bestuursrapportage de kostenverdeling opnieuw verwerkt door de toename van formatie uit het uitvoeringsprogramma. Dit zorgt voor een aanpassing van de verschillende producten in de begroting.

De volgende onderdelen worden in de rapportage uitgewerkt:
A. Overige ontwikkelingen/ beleidsmatige- en financiële afwijkingen
U wordt in deze bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Daarnaast vindt u de financiële afwijkingen op de doelstellingen en de inzet van budgetten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Hiermee wordt de begroting bijgesteld. Bij de toelichting op de financiële afwijkingen beperkt de gemeente zich in principe tot de verschillen groter dan € 25.000.

B. Investeringskredieten 2023
In deze tweede bestuursrapportage rapporteert de gemeente op hoofdlijnen over de financiële effecten van de te verwachten afwijkingen op de investeringskredieten.

C. Budgetneutrale afwijkingen/wijzigingen
Dit zijn wijzigingen zonder effect op het begrotingssaldo, zoals de verschuiving van budgetten tussen programma’s. Met het vaststellen van deze rapportage autoriseert de gemeenteraad tevens deze begrotingswijzigingen. Daarnaast zijn er in deze rapportage mutaties verwerkt die worden verrekend met een reserve waarover de gemeenteraad op een eerder moment al besloten heeft. Ook deze zijn budgetneutraal.
Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23