Home

Bijlagen

Voor een inhoudelijke toelichting op de afwijkingen boven € 25.000 wordt u verwezen naar de betreffende programma's. De afwijkingen die aangeduid zijn met "Corr KVS en KVS" zijn afwijkingen die ontstaan zijn vanwege de gewijzigde kostenverdeelstaat en zijn niet voorzien van een verdere toelichting.

(bedragen x € 1.000 ) ; + = voordeel / - = nadeel

Omschrijving wijziging

Progr

Programma naam

Bedrag

2023

2.701

2e Kamerverkiezingen 22 november 2023

PRG01

Bestuurlijke zaken

-125

Afval

PRG09

Openbaar groen, water en infra

Amendement stelpost Economie: Versterken centrummanager

PRG08

Lokaal ondernemerschap

Beschikking suppletie opgaaf BCF

PRG10

Grondzaken en vastgoed

-46

Bijstellen Doodschouw 2e burap 2023

PRG02

Veiligheid en handhaving

-10

Bijstelling bijdrage GGDrU obv 2e begrotingswijziging GGDrU

PRG06

Sociale basis

-150

Bijstelling budget regiotaxi 2023

PRG06

Sociale basis

58

Bijstelling budget WMO/ Jeugd

PRG05

Zorg en ondersteuning

Bijstelling budgetten ouderenbeleid

PRG06

Sociale basis

57

Bijstelling budgetten OZB obv voortgangsrapportage BghU

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

115

BIjstelling gemeentelijke bijdrage BghU

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

-34

Bijstelling Huwelijken 2023

PRG03

Dienstverlening

100

Bijstelling opbrengsten forensen/ toeristenbelasting obv voortgangsrapportage BghU

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

408

Bijstelling OZB niet woningen obv voortgangsrapportage 2023

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

114

Bijstelling voorziening verlofsparen

PRG12

Overhead

-85

Brede SPUK GALA

PRG06

Sociale basis

Budget Milieukwaliteit

PRG04

Omgevingskwaliteit

-25

Budget Milieukwaliteit

PRG07

Duurzaamheid

25

Corr KVS 2023

PRG01

Bestuurlijke zaken

33

Corr KVS 2023

PRG02

Veiligheid en handhaving

917

Corr KVS 2023

PRG03

Dienstverlening

3.500

Corr KVS 2023

PRG04

Omgevingskwaliteit

1.518

Corr KVS 2023

PRG05

Zorg en ondersteuning

1.287

Corr KVS 2023

PRG06

Sociale basis

1.577

Corr KVS 2023

PRG07

Duurzaamheid

626

Corr KVS 2023

PRG08

Lokaal ondernemerschap

227

Corr KVS 2023

PRG09

Openbaar groen, water en infra

4.502

Corr KVS 2023

PRG10

Grondzaken en vastgoed

1.311

Corr KVS 2023

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

63

Corr KVS 2023

PRG12

Overhead

9.749

Corr stelposten KVS2023

PRG12

Overhead

1.819

Corr uitvoeringsprogramma Fundament I+G

PRG03

Dienstverlening

24

Corr uitvoeringsprogramma Fundament I+G

PRG12

Overhead

-24

Definitieve vaststelling SPUK Oekraine 2022

PRG02

Veiligheid en handhaving

1.082

Duurzaamheid SPUK en Subsidies provincie Utrecht

PRG07

Duurzaamheid

Effect kredieten/kapitaallasten berap 2 2023

PRG06

Sociale basis

153

Effect kredieten/kapitaallasten berap 2 2023

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-17

Effect kredieten/kapitaallasten berap 2 2023

PRG10

Grondzaken en vastgoed

-1

Effect kredieten/kapitaallasten berap 2 2023

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

-11

Effect kredieten/kapitaallasten berap 2 2023

PRG12

Overhead

6

Energietoeslag 2022/ 2023

PRG05

Zorg en ondersteuning

201

Gastheerschap regio ZOU Sociaal domein

PRG05

Zorg en ondersteuning

-100

Gastheerschap regio ZOU Sociaal domein

PRG12

Overhead

102

Grondverkoop het Grote Bos & verkoop landgoed Heicop

PRG10

Grondzaken en vastgoed

12

Incidentele verhoging bijdrage ODRU

PRG07

Duurzaamheid

-276

Inhuur zwangerschapsverlof Omgevingsverzoeken

PRG12

Overhead

-25

Kabels en leidingen

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-100

Klein onderhoudsbudget voor eigen gebouwen

PRG10

Grondzaken en vastgoed

20

Klein onderhoudsbudget voor eigen gebouwen

PRG12

Overhead

-20

KVS 2023 nieuw

PRG01

Bestuurlijke zaken

-33

KVS 2023 nieuw

PRG02

Veiligheid en handhaving

-1.018

KVS 2023 nieuw

PRG03

Dienstverlening

-3.630

KVS 2023 nieuw

PRG04

Omgevingskwaliteit

-1.551

KVS 2023 nieuw

PRG05

Zorg en ondersteuning

-1.314

KVS 2023 nieuw

PRG06

Sociale basis

-1.643

KVS 2023 nieuw

PRG07

Duurzaamheid

-812

KVS 2023 nieuw

PRG08

Lokaal ondernemerschap

-231

KVS 2023 nieuw

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-5.034

KVS 2023 nieuw

PRG10

Grondzaken en vastgoed

-1.497

KVS 2023 nieuw

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

-64

KVS 2023 nieuw

PRG12

Overhead

-10.213

ODRU

PRG07

Duurzaamheid

-52

Omgevingswet

PRG04

Omgevingskwaliteit

225

Ondertunneling Maarsbergen

PRG03

Dienstverlening

-117

Openbaar Groen ongediertebestrijding

PRG09

Openbaar groen, water en infra

70

P-besluit Landschapscoordinator

PRG12

Overhead

Rente 2023

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

131

Rentebaten kortlopend

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

390

Restitutie gemeentelijke bijdrage GGDrU

PRG06

Sociale basis

40

Restitutie gemeentelijke bijdrage RDWI

PRG05

Zorg en ondersteuning

200

Riolering bijstellen budget inkomsten rioolheffing

PRG09

Openbaar groen, water en infra

Riolering bijstelling onttrekking

PRG09

Openbaar groen, water en infra

Samenleving cultuur (Web middelen)

PRG06

Sociale basis

Samenleving extra formatie

PRG06

Sociale basis

31

Samenleving extra formatie

PRG12

Overhead

-31

Samenleving OHV bewegingsonderwijs

PRG06

Sociale basis

-19

Samenleving OHV Bijstellen energielasten, tijdelijke huisvesting en bijdrage aan schoolbesturen OZB

PRG06

Sociale basis

235

Samenleving OHV Voorbereiding IHP en ISK

PRG06

Sociale basis

145

Samenleving Sport SPUK

PRG06

Sociale basis

SPUK Klimaat- en Energiebeleid

PRG07

Duurzaamheid

SPUK Nationaal Isolatieprogramma

PRG07

Duurzaamheid

SPUK Verkeerslawaai

PRG07

Duurzaamheid

Stelpost onderhoudslasten gebouwen (kadernota 2023)

PRG10

Grondzaken en vastgoed

50

Toedeling POK middelen

PRG05

Zorg en ondersteuning

-97

Toedeling POK middelen

PRG11

Alg. dekkingsmiddelen

98

Uitvoeringsprogramma

PRG02

Veiligheid en handhaving

62

Uitvoeringsprogramma

PRG05

Zorg en ondersteuning

84

Uitvoeringsprogramma

PRG12

Overhead

-146

UVP Mobiliteit actualisatie GVVP

PRG09

Openbaar groen, water en infra

75

UVP Omgevingsverzoeken 3d7 & 3a9a

PRG03

Dienstverlening

-24

UVP Omgevingsverzoeken 3d7 & 3a9a

PRG04

Omgevingskwaliteit

24

UVP Omgevingsverzoeken 3d7 & 3a9a

PRG07

Duurzaamheid

36

UVP Omgevingsverzoeken 3d7 & 3a9a

PRG12

Overhead

-36

UVP Openbaar Groen

PRG09

Openbaar groen, water en infra

20

UVP Opstellen horecabeleid

PRG08

Lokaal ondernemerschap

48

UVP Plantsoen & Gras: 3b.1 / 3b.8 / 3b.9

PRG09

Openbaar groen, water en infra

180

UVP Plantsoen & Gras: 3b.1 / 3b.8 / 3b.9

PRG12

Overhead

-180

UVP regievoerder recreatieterreinen

PRG08

Lokaal ondernemerschap

36

UVP regievoerder recreatieterreinen

PRG12

Overhead

-36

UVP Riolering & SSW

PRG07

Duurzaamheid

60

UVP Sport Optimalisatie voorzieningen

PRG06

Sociale basis

55

UVP stelpost Duurzaamheid: 3b10 / 3d3 / 3d4 / 3d5

PRG07

Duurzaamheid

180

UVP stelpost Duurzaamheid: 3b10 / 3d3 / 3d4 / 3d5

PRG12

Overhead

-180

UVP stelpost Verkeersvoorziening: Verkeershandhaving BOA

PRG09

Openbaar groen, water en infra

60

UVP stelpost Verkeersvoorziening: Verkeershandhaving BOA

PRG12

Overhead

-60

UVP stelpost Woningwetbouw: 3a.2

PRG04

Omgevingskwaliteit

72

UVP stelpost Woningwetbouw: 3a.2

PRG12

Overhead

-72

UVP stelpost woningwetbouw: 3a.8 & 3a.4

PRG04

Omgevingskwaliteit

76

Vacatures SPUK CDOKE

PRG07

Duurzaamheid

67

Vacatures SPUK CDOKE

PRG12

Overhead

-67

Verhoging Verzekeringspremie nav aanbesteding

PRG12

Overhead

-161

verwerking voorjaarsnota RDWI

PRG05

Zorg en ondersteuning

-210

verwerking voorjaarsnota RDWI

PRG06

Sociale basis

-43

Voorziening Afval kostenverdeelstaat

PRG09

Openbaar groen, water en infra

-16

Voorziening Riolering kostenverdeelstaat

PRG09

Openbaar groen, water en infra

9

Wijziging begroting RAZU 2023

PRG04

Omgevingskwaliteit

-28

Woningwetbouw

PRG04

Omgevingskwaliteit

1

Totaal

2.701

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23